INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN

ALAPÍTVÁNY

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.

Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

Felnőttképzést folytató intézmény.

FMK nytsz.: 00241-2012

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

2017. 05.04-én az INKA kuratóriumának üléséről.

 

Jelen vannak: Strasszer Mihályné kuratórium elnöke

                         Molnár Jánosné kuratórium titkára

                          Horváth Tamás kuratórium tagja

Meghívottként          

                        Bakos Klára az alapító képviselője

                        Tamáska Lajos oktatás szervezésével megbízott

                        Lantos Attiláné pénztári feladatokkal megbízott

                       

1. Ülés levezető elnöke, jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő megválasztása.

Az üdvözlő szavak után Strasszer Mihályné elnök megnyitotta az ülést.

Megállapította, hogy az ülés létszám tekintetében szavazóképes

Strasszer Mihályné javaslatot tett a levezető elnök személyére, a jegyzőkönyv vezetőjére és hitelesítőjére         

Határozati javaslat:

Javasoljuk elfogadni:

A közgyűlés levezetője: Strasszer Mihályné

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné

A jegyzőkönyvet ellen jegyzi: Horváth Tamás

Ülés a javaslatot egyhangúan elfogadta

 

2. A meghívón közölt napirendi pontok elfogadása

Strasszer Mihályné felteszi a kérdést, hogy napirendre van e módosító javaslat?

Módosító javaslat nem volt

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el a tervezett napirendet

Ülés a javaslatot egyhangúan elfogadta

 

3. Beszámoló az Alapítvány 2016 évi munkájáról..

A beszámolót a kuratórium tagjai előzetesen megkapták, a beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.

Tamáska Lajos a beszámolót kivonatosan ismertette.

Hozzászólások: hozzászólás nem volt.

 

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el a beszámolót

Ülés a beszámolót egyhangúan elfogadta.

 

 

4. Közhasznúsági jelentés elfogadása

Strasszer Mihályné ismertette a közhasznúsági jelentést.

Hozzászólások: hozzászólás nem volt.

 

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el a beszámolót a kiegészítésekkel

Ülés a beszámolót egyhangúan elfogadta

 

 

5. Beszámoló az Alapítvány gazdálkodásáról.

Az alapítvány könyvelője elküldte az alapítvány pénzforgalmának fő adatait:

 A mérleg fő összege 5.515,- eFt, a tárgyévi eredmény -2.109,-eFt.

Hozzászólások:

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el az Alapítvány 2016 évi gazdálkodási adatait, valamint a mérleg fő összegét és a tárgyévi eredmény adatait.

Ülés az Alapítvány 2016 évi gazdálkodási adatait, a mérleg főösszegét és a tárgyévi eredményt egyhangúan elfogadta.

 

 

6. 2016. évi önértékelés ismertetése és elfogadása

Strasszer Mihályné ismertette a 2016 év önértékelését.

Közölte, hogy a kuratórium a decemberi ülésen az önértékelést elfogadta.

 

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el a 2016 évi önértékelést, a kiegészítésekkel.

Ülés egyhangúan elfogadta a javaslatot

 

 

7. 2017. évi költségvetés megvitatása és elfogadása

A beszámoló a költségvetés adataival kiegészítésre került.

Tamáska Lajos a 2017 évre tervezett költségvetést ismertette és az alábbiakkal egészítette ki:

A Hungarnet egyesülettől a 2,-.mFt-ot megkaptuk. Az megrendelt egy tanfolyamot lebonyolítottuk.

            Az NKEnek oktatásra benyújtott ajánlatunk kb. 10,-mFt nyereséget eredményezne. Egy hónapja az egyetem képviselőjével nem tudunk egy megbeszélést összehozni – nagyon el van foglalva – de telefonon kapott információm szerint hajlanak az együttműködésre. Utolsó határidő a megbeszélésre ez a hét. Amennyiben létrejön az együttműködés a költségvetésünk bevételi és kiadási oldala is módosul.

Kérek felhatalmazást a kuratóriumtól, hogy a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001  projekt 3. számú alprojekt közreműködésében való részvétellel kapcsolatban teljes körűen eljárjak.

Mivel várhatóan a szerződések egymillió feletti összegeket is tartalmazhatnak, amihez a kuratórium döntése szükséges, javaslom, hogy e-mailes szavazással hozzunk döntéseket.

A projektben az egymillió forint összeg alatti szerződések megkötésére kapjak felhatalmazást

            A tervezett „Felhő” tanfolyammal kapcsolatban tudatom, végre sikerült előadókat találnom és így készülőben van a tanfolyam akkreditációjának előkészítése. Külön támogatást is szeretnénk szerezni, hogy a tanfolyam sikeres legyen, de ha a KÖFOP projekt létrejön, akkor mi is – az Alapítvány – tud támogatást nyújtani a könyvtáraknak.

 

Hozzászólások:

Bakos Klára elmondta, hogy  ő is bedolgozó a KÖFOP pályázat

könyvtári projektjébe, tapasztalata szerint a dolgok lassan haladnak és nehéz jó javaslatokat elfogadtatni. Felhívja Tamáska Lajos figyelmét, hogy a cél érdekében kompromisszum késznek és türelmesnek kell lenni.

 

Határozati javaslat:

Ülés fogadja el a beszámolót, valamint adja meg a felhatalmazást Tamáska Lajos programmenedzsernek, hogy a KÖFOP projekttel kapcsolatban teljes körűen eljárjon és az egymillió forint alatti szerződéseket aláírja. Az egymillió forint feletti összegek jóváhagyásáról a kuratórium on-line szavazással dönt.   .

Ülés a beszámolót valamint a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

 

 

8. Személyi kérdések.

Tamáska Lajos ismertette, hogy a kuratórium elnökére vonatkozó kérelmet a törvényszék elutasította, a MKE új eljárást indít. A kuratórium tagjainak decemberben lejár az öt éves megbízásuk, a felkérést meg kell újítani.

 

Budapest, 2017. május 09.

 

 

 

 

…………………….…………………                                 ……………………………….

      Horváth Tamás                                                                Molnár Jánosné

  jegyzőkönyv hitelesítő                                                         jknyv vezető

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates