INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN

ALAPÍTVÁNY

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.

Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

Felnőttképzést folytató intézmény.

FMK nytsz.: 00241-2012

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

 

2018. 05.15-én az INKA kuratóriumának üléséről.

 

Jelen vannak: Bakos Klára kuratórium elnöke

                         Molnár Jánosné kuratórium titkára

                         Horváth Tamás kuratórium tagja

                   Prof. Dr. Siposné Kecskeméthy Klára Kuratórium tagja

 

Meghívottként

                        Tamáska Lajos oktatás szervezésével megbízott

                        Lantos Attiláné Alapítvány önkéntes tagja

                        Zsigáné Kóródy Judit felügyelő bizottság tagja

                        Venyigéné Makrányi Margit felügyelő bizottság tagja                                   

 

1. Az Ülés levezető elnöke, jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő megválasztása.

Az üdvözlő szavak után Bakos Klára elnök megnyitotta az ülést.

Megállapította, hogy az ülés létszám tekintetében szavazóképes

Bakos Klára javaslatot tett a levezető elnök személyére, a jegyzőkönyv vezetőjére és hitelesítőjére       

Határozati javaslat:

Javasoljuk elfogadni:

A közgyűlés levezetője: Bakos Klára

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné

A jegyzőkönyvet ellen jegyzi: Horváth Tamás

Ülés egyhangúan elfogadta,

hogy a  közgyűlés levezetője: Bakos Klára

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné

A jegyzőkönyv ellen jegyzője: Horváth Tamás legyen

2. A meghívón közölt napirendi pontok elfogadása

Bakos Klára felteszi a kérdést, hogy napirendre van e módosító javaslat?

Módosító javaslat: Nem volt

Határozati javaslat:

Az Ülés fogadja el a tervezett napirendet

Az Ülés a tervezett napirendet egyhangúan elfogadta   

3. Beszámoló az Alapítvány 2017 évi munkájáról..

A tájékoztatót a kuratórium tagjai előzetesen megkapták, a beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.

Tamáska Lajos a beszámolót kivonatosan ismertette.

Hozzászólások:

Bakos Klára a Könyvtári Intézet vezetőjével megbeszéli az Alapítvány és az Intézet oktatási együttműködését.

Venyigéné városi könyvtárak informatikusok nélkül dolgoznak, ezért a könyvtárosoknak szükségük lenne az informatikai képzésre

Tamáska a városi könyvtáraknak küldött tájékoztatóra nem reagáltak, valószínű forráshiány miatt.

Határozati javaslat: Az Ülés fogadja el a beszámolót a kiegészítésekkel

.Az Ülés a 2017 évi beszámolót a kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta.

4. Tájékoztató az Alapítvány gazdálkodásáról.

Az alapítvány könyvelője elküldte az alapítvány pénzforgalmának fő adatait,  amit Tamáska Lajos ismertetett.

A mérleg fő összege 3.624.169,-Ft, a tárgyévi eredmény -982,-eFt.

Hozzászólások: nem volt.

Határozati javaslat:

 Ülés fogadja el az Alapítvány 2017 évi gazdálkodási adatait, a mérleg fő összegét és a tárgyévi eredményt.

Ülés az Alapítvány 2017 évi gazdálkodási adatait, a mérleg fő összegét - 3.624.169,-Ft - és a tárgyévi eredményt - -982,- eFt  - egyhangúan elfogadta.

5. 2018. évi költségvetés megvitatása és elfogadása

A költségvetés a beszámolóban szerepel.

Tamáska Lajos a 2018 évre tervezett költségvetést ismertette, a végösszegek

Tervezett bevételek: 4.280.000,-Ft

Tervezett Kiadások: 3.800.000,-Ft

 Tamáska Lajos a költségvetést az alábbiakkal egészítette ki:

A Kiválósági Központtal a kapcsolatot felvettem és nagy volt a valószínűsége, hogy az informatikai továbbképzésekkel az Alapítványunkat bízzák meg, de végül – miután a résztvevőket, adataival együtt megküldték – a projektet más nyerte.          

A tervezett „Felhő” tanfolyam akkreditációs kérelmét a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság elfogadta, s erről határozatot hozott. Külön támogatást is szeretnénk szerezni, hogy a tanfolyam sikeres legyen.

Hozzászólások:

Venyigéné javaslata, hogy az INKA a vándorgyűlésen szerepeljen előadás, vagy szórólapok formájában. És az INKA legyen ott a MKE standján..

Bakos Klára a költségvetés a jövőben táblázatos formában készüljön. A mérleget  a következőkben ki kell küldeni a kuratórium tagjai részére..

Határozati javaslat:

A kuratórium fogadja el a tervezett költségvetést valamint adja meg a felhatalmazást Tamáska Lajos programmenedzsernek, hogy a portál fejlesztéssel kapcsolatban teljes körűen eljárjon és az ezzel kapcsolatos szerződéseket aláírja. Az egymillió forint feletti összegek jóváhagyásáról a kuratórium on-line szavazással döntsön.   .

Az Kuratórium a tervezett költségvetést, valamint Tamáska Lajos programmenedzser felhatalmazását, hogy a portál fejlesztéssel kapcsolatban teljes körűen eljárjon és az ezzel kapcsolatos szerződéseket aláírja. Az egymillió forint feletti összegek jóváhagyásáról a kuratórium on-line szavazással döntsön, a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

 

Budapest, 2018. május 15.

 

…………………….…………………                                  ……………………………….

 

      Horváth Tamás                                                                Molnár Jánosné

 

  jegyzőkönyv hitelesítő                                                          jknyv vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates