INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN

ALAPÍTVÁNY

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.

Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

Felnőttképzést folytató intézmény.

FMK nytsz.: 00241-2012

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

2019. 05.16-án az INKA kuratóriumának üléséről.

Jelen vannak: Bakos Klára kuratórium elnöke

                         Molnár Jánosné kuratórium titkára

                         Horváth Tamás kuratórium tagja                      

Meghívottként

                        Tamáska Lajos oktatás szervezésével megbízott

                        Lantos Attiláné Alapítvány munkatársa

Tamáskáné Dús Lívia Alapítvány munkatársa

                        Zsigáné Kóródy Judit felügyelő bizottság tagja

                        Venyigéné Makrányi Margit felügyelő bizottság tagja                                   

1. Az Ülés levezető elnöke, jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő megválasztása.

Az üdvözlő szavak után Bakos Klára elnök megnyitotta az ülést.

Megállapította, hogy az ülés létszám tekintetében szavazóképes

Bakos Klára javaslatot tett a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyére.        

Határozati javaslat:

Javasoljuk elfogadni:

A közgyűlés levezető elnöke: Bakos Klára

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné

A jegyzőkönyvet ellen jegyző Horváth Tamás

Határozat:

Ülés egyhangúan elfogadta,

hogy a  közgyűlés levezető elnöke: Bakos Klára

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné

A jegyzőkönyv ellen jegyzője: Horváth Tamás legyen

 

2. A meghívón közölt napirendi pontok elfogadása

Bakos Klára felteszi a kérdést, hogy napirendre van e módosító javaslat?

Módosító javaslat: Nem volt

Határozati javaslat:

Az Ülés fogadja el a tervezett napirendet

Határozat:

Az Ülés a tervezett napirendet egyhangúan elfogadta

 

3. Beszámoló az Alapítvány 2018 évi munkájáról..

A tájékoztatót a kuratórium tagjai előzetesen megkapták, a beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.

Tamáska Lajos a beszámolót kivonatosan ismertette.

Kiemelte, A MKE május 8-án megtartott éve beszámoló közgyűlésén, a közgyűlés az INKA alapítvány Nagy Gábor  kuratóriumi taggá jelölését elfogadta.

Egy új programot akkreditáltattunk, kettő lejárt akkreditációjú program átdolgozása, aktualizálása, előkészítése akkreditációra folyamatban van.

A múzeumok és felsőoktatási intézmények – ellentétben a könyvtárakkal – tömegesen jelentkeztek a felhőre, s pillanatnyilag további kapacitás felhőre jutásra nincs.

Hozzászólások:

 

Határozati javaslat: Az Ülés fogadja el a beszámolót a kiegészítésekkel, kiemelve a bevételek és kiadások módosított összegét.

Határozat:

.Az Ülés a 2018 évi beszámolót a kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta.

 

4. Tájékoztató az Alapítvány gazdálkodásáról.

Az alapítvány könyvelője elküldte az alapítvány pénzforgalmának fő adatait, amit Tamáska Lajos ismertetett.

 A mérleg fő összege 3.070.000,-Ft, a tárgyévi eredmény -580,-eFt.

Hozzászólások:

Kiegészítésképpen Bakos Klára javasolta, hogy a mérleget a felügyelő bizottság részére küldjük meg és írásban jelezzék észrevételeiket, amit a jegyzőkönyvhöz csatolunk.

 

Határozati javaslat:

 Ülés fogadja el az Alapítvány 2018 évi gazdálkodási adatait, a mérleg fő összegét és a tárgyévi eredményt.

Határozat:

Ülés az Alapítvány 2018 évi gazdálkodási adatait, a mérleg fő összegét - 3.070.000,-Ft - és a tárgyévi eredményt - -580,- eFt  - egyhangúan elfogadta.

 

5. 2019. évi költségvetés megvitatása és elfogadása

 Tamáska Lajos a költségvetést az alábbiak szerint ismerteti

Mivel az EMMI támogatásáról még semmilyen döntés nem született, jelenlegi állapot szerint módosítani kell a beszámolóban leírt költségvetést miszerint Bevétel: 2.840.000,-Ft

                                     Kiadás: 2.800.000,-Ft.

Ebben az esetben a portál fejlesztés ismét elmarad.

Amennyiben a későbbiekben a kért és a várt támogatást megkapjuk az eredeti tervben szereplő költségvetést vesszük alapul.

 

Hozzászólások:

Venyigéné javasolta törekedni kell a kiadások csökkentésére az eredmény negatív volta miatt.

 Bakos Klára mondta, hogy az Alapítvány tevékenysége nem pazarló.

 

Határozati javaslat:

A kuratórium fogadja el a költségvetést, úgy, hogy, ha a későbbiekben a kért és a várt támogatást megkapjuk, akkor módosítjuk a költségvetést.

Adjon felhatalmazást Tamáska Lajos programmenedzsernek, hogy a portál fejlesztéssel kapcsolatban – amennyiben lesz rá keret - teljes körűen eljárjon és az ezzel kapcsolatos szerződéseket aláírja. Az egymillió forint feletti összegek jóváhagyásáról a kuratórium on-line szavazással döntsön.

Határozat:

Az Ülés a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

 

Budapest, 2019. május 16.

 

 

………………………….                              ………………………….

      Horváth Tamás                                       Molnár Jánosné

  jegyzőkönyv hitelesítő                                  jknyv vezető

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates